• [ReShade 설정샷] 그래픽 노블 느낌 리쉐이드 셋팅 - 킹오파 142018.12.17 PM 08:12

게시물 주소 FONT글자 작게하기 글자 키우기

kofxiv 2018-12-17 13-17-49.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 13-18-53.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 11-21-35.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 11-21-49.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 14-13-33.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 14-15-04.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 15-24-15.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 15-25-57.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 15-27-00.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 15-37-28.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 15-42-42.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 15-43-57.png

 


kofxiv 2018-12-17 15-46-05.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 17-22-44.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 17-23-22.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 17-24-14.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 17-24-25.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 17-31-41.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 17-31-46.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 17-47-54.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 17-49-12.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 17-52-50.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 17-54-25.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 18-07-19.png

 


kofxiv 2018-12-17 14-20-53.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 14-20-59.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 14-24-33.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 15-30-18.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 15-31-21.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 18-13-35.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 18-13-58.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 18-14-08.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 18-18-02.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 18-24-31.png

 

 

kofxiv 2018-12-17 18-14-11.png

kofxiv 2018-12-17 18-14-19.png

 

 

타격감도 좋고 셋팅해놓은 것도 있고 해서

결국엔 얼티밋 에디션으로 구매했습니다. 하하핳...

 

야부키 신고가 없어서 매우 아쉽네요 ㅠㅠ

그리고 유리/아테나/레오나/나코루루 외모도 무지 아쉬움

댓글 : 3 개
오 느낌이 훨씬 좋아졌네요 유저 mod인가요?
라고 지난 게시물 봤는데 직접 만드시고 세팅하신거네요 ㅎ 멋집니다
네! 맞아요 ㅎㅎ
잘 봐주셔서 감사합니다 :)
매번 게임할 때마다 이런 식으로 리쉐이드 셋팅하는데
리쉐이드 셋팅하는 맛에 게임하는 것 같아요 ㅎ하핳...
친구글 비밀글 댓글 쓰기